مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات مربوط به مترجمان رسمی - معاونت حقوقی قوه قضاییه - روی جلد
مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات مربوط به مترجمان رسمی - معاونت حقوقی قوه قضاییه - پشت جلد
مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات مربوط به مترجمان رسمی - معاونت حقوقی قوه قضاییه - روی جلد
مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات مربوط به مترجمان رسمی - معاونت حقوقی قوه قضاییه - پشت جلد

مجموع تنقیح شده قوانین و مقررات مربوط به مترجمان رسمی

در بردارنده:

  • موضوع شناسی و پیشینه تقنینی
  • مجموعه قوانین و مقررات مربوط به مترجمان رسمی با آخرین اصلاحات
  • شناسه قوانین و مقررات
  • شرح مواد (قوانین و مقررات مرتبط، رویه قضایی و نظرات مشورتی اداره حقوقی)
  • پانوشت توضیحی (اصلاحات نگارشی، شناسایی مواد تعارض و فسخ)
  • فهرست تاریخی رویه قضایی و نظرات مشورتی اداره حقوقی
ناموجود

230,000 ریال

در انبار موجود نمی باشد

دسته بندی :