مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات مربوط به ضابطان دادگستری و نظامی - معاونت حقوقی قوه قضاییه - روی جلد
مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات مربوط به ضابطان دادگستری و نظامی - معاونت حقوقی قوه قضاییه - پشت جلد
مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات مربوط به ضابطان دادگستری و نظامی - معاونت حقوقی قوه قضاییه - روی جلد
مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات مربوط به ضابطان دادگستری و نظامی - معاونت حقوقی قوه قضاییه - پشت جلد

مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات مربوط به ضابطان دادگستری و نظامی

در بردارنده:

  • موضوع شناسی و پیشینه تقنینی
  • مجموعه قوانین و مقررات ضابطان دادگستری و نظامی (تکالیف، اختیارات و مسئولیت ها) با آخرین اصلاحات
  • شناسنامه قوانین و مقررات
  • شرح مواد (قوانین و مقررات مرتبط، رویه قضایی، نظرات مشورتی اداره حقوقی)
  • پانوشت توضیحی (اصلاحات نگارشی، شناسایی موارد تعارض و نسخ)
  • فهرست تارخی رویه قضایی و نظرات مشورتی اداره حقوقی
  • فهرست موضوعی

این کتاب توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه – اداره تنقیح قوانین و مقررات به رشته تحریر درآمده است.

ناموجود

170,000 ریال

در انبار موجود نمی باشد

دسته بندی :