بررسی وضعیت حقوقی گروه های قراردادی- سکینه اسد زاده - روی جلد
ررسی وضعیت حقوقی گروه های قراردادی- سکینه اسد زاده - پشت جلد
بررسی وضعیت حقوقی گروه های قراردادی- سکینه اسد زاده - روی جلد
ررسی وضعیت حقوقی گروه های قراردادی- سکینه اسد زاده - پشت جلد

بررسی وضعیت حقوقی گروه های قراردادی

در عصر کنونی آنچه بعنوان رویکرد شاخص و مهم در حوزه قراردهای بین المللی حائز اهمیت بوده و توجه کرسی های حقوقی را به خود معطوف نموده است، بحث در خصوص ماهیت حقوقی گروه قراردادی میباشد. گروه قراردادی عنوان غیر مصطلح و غیر معمول درحقوق کنونی است که د رحقوق فرانسه تحت عنوان مجموعه یا زنجیره های قراردادی و در حقوق انگلیس تحت عنوان شبکه قراردادی شناخته میشود.

 

این کتاب ارزشمند توسط خانم سکینه اسد زاده به رشته تحریر درآمده است.

ناموجود

250,000 ریال

در انبار موجود نمی باشد

دسته بندی :